Darovací listina Kounicova paláce

Snímek ze spisu notářského

Přede mnou Janem Stichou, c.k. notářem ve Slavkově, dnes v mé c.k. notářské kanceláři ve Slavkově ujednali a uzavřeli:

a) vysokorodý pán Dor Václav hrabě z Kauniců, držitel svěřenského velkostatku přítomně sídlící ve Slavkově, mně osobně známý,

b) pan Václav Řehořovský, profesor c.k. české vysoké školy technické v Brně jako místopředseda spolku "Kaunicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně", jehož osobní totožnost mi potvrdili svědci mně osobně známí pánové: František Novák, ústřední ředitel velkostatku a Emerich Valníček, měšťanosta - obá ve Slavkově, následující

 

smlouvu darovací

I.

Na oslavu šedesátiletého slavného panování Jeho Veličenstva našeho nejmilostivějšího císaře a krále Františka Josefa I. věnoval vysokorodý pán Dor Václav hrabě z Kauniců v den svého sňatku a v úplném srozumění své choti paní Josefiny hraběnky z Kouniců rodem Horové svůj allodní dům čp. 617 poř. čís. 5 na Jiskrové třídě, čp. 9 na Radvitově náměstí, čp. 1 v ulici Herlthově a čp. 34 v ulici Rudolfově čís. vl. 541 katastrální obce města Brna, se všemi k tomuto domu se vztahujícími právy a se vším příslušenstvím, tak jak jemu samému základem kupní smlouvy ze dne 16. června 1905 knihovně připsán jest, jak tuto nemovitost sám užíval neb užívati oprávněn byl, k účelům hmotného zabezpečení nemajetného studentstva na vysokých školách českých v Brně po příkladu zvěčnělého zakladatele "Studentské koleje českých vysokých škol v Praze" Dra Josefa Hlávky světlé a blahé paměti.

II.

Poněvadž se pak během letošního roku utvořil spolek pod jménem "Kaunicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně" se sídlem v Brně, který má za účel podporovati snaživé a nemajetné studenty jakož i absolventy, rigorosanty a kandidáty professury c.k. české univerzity a c.k. české vysoké školy technické v Brně rodu a jazyka českoslovanského, po případě i jiných národů slovanských bez rozdílu jich náboženství podle stanov schválených výnosem c.k. místodržitelství markrabství Moravského v Brně ze dne 18. září 1908 č. 51.283, tedy daruje a věnuje vysokorodý pán Dor Václav hrabě z Kauniců naduvedený dům se všemi právy a vším příslušenstvím touto smlouvou spolku "Kaunicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně" ku provádění spolkových úkolů stanovami vyřčených, které jsou v úplné shodě a s úmysly vysokorodého dárce i jeho spanilomyslné choti.

III.

Při tom se vzdává vysokorodý dárce tímto výslovně práva dar tento z jakýchkoliv příčin odvolati, přijímá ale veškerá práva plynoucí mu ze stanov obdarovaného zde spolku dle §.§. 7, 9, 13, 14, 15, 19, 24 a 25 zejména v tom směru, že po čas svého života zůstane protektorem spolku.

IV.

Užitky plynoucí z darovaného domu přecházejí na spolek již ode dne 12. května 1908, jako dne sňatku vysokorodého dárce s paní Josefínou hraběnkou z Kauniců; od téhož dne přejímá spolek samozřejmo placení daní a všech ostatních dávek veřejných darované nemovitosti se týkajících. V držení darovaných nemovitostí se obdarovaný spolek již uvázal.

V.

Nabývatel zavazuje se nésti také útraty této smlouvy, jejího vkladu do knih pozemkových a případných poplatků z daru a přenešení, pokud by nenastoupilo osvobození stanovené zákonem ze dne 2. srpna 1908 č. 166 ř. z.

VI.

Darovaný dům jest dluhuprostý; pokud by však v době knihovního přípisu se na něm nějaké dluhy našly, zavazuje se vysokorodý dárce knihovní výmaz těchže vlastním nákladem do jednoho měsíce od knihovního přípisu počínaje provésti dáti.

VII.

Konečně svoluje vysokorodý pán Dor Václav hrabě z Kauniců, by dle této smlouvy na dům čp. 617 poř. čís. 5 na Jiskrové třídě, čp. 9 na Radvitově náměstí, čp. 1 v ulici Herlthově a čp. 34 v ulici Rudolfově čís. vl. 541 katastrální obce města Brna vloženo bylo právo vlastnické pro spolek "Kaunicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně."

VIII.

Obdarovaný spolek svým dle §. 16 stanov k tomu oprávněným zástupcem totíž místopředsedou panem Václavem Řehořovským k účelům stanovami vytknutým a za podmínek v této smlouvě uvedených tímto vděčně přijímá shora uvedený dar totíž v odstavci prvním této smlouvy popsaný dům ve své vlastnictví a držení.

O tom byl tento spis notářský sepsán, pánům účastníkům přečten a když tito obsah spisu schválili, podepsali se v něm přede mnou c.k. notářem i se svědky vlastnoručně.
Ve Slavkově, dně čtvrtého listopadu roku tisícího devítistého osmého.

 

Dr. Václav hrabě z Kaunic v.r.

Václav Řehořovský v.r.
řád. prof. čes. vys. školy techn. v Brně, místopředseda spolku Kaunicových kolejí

Emerich Valníček v.r., svědek

František Novák v.r., svědek

Jan Sticha v.r., c.k. notář

 

Snímek tento určený pro spolek "Kaunicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně" zastoupený místopředsedou panem Václavem Řehořovským srovnává se doslovně s nekolkovaným prvopisem na dvou arších sepsaným a uloženým v mých spisech notářských pod číslem jednacím: deset tisíc čtyřicet.

Ve Slavkově, dne pátého listopadu roku tisícího devítistého osmého.

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.