Pamětní medaile J. E. Purkyně

Vznik pamětních medailí
Purkyňovské pamětní medaile souvisejí s přejmenováním Masarykovy univerzity na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v roce 1960. Nové označení univerzity vyžadovalo změnu její vizuální reprezentace. Tento proces započal v roce 1961 jednáním o nových univerzitních insigniích – rektorském a prorektorském řetězu. A spolu s novými insigniemi se od začátku jejich tvorby počítalo i s ražbou pamětních medailí, jež měly vycházet právě z medaile rektorského řetězu. Návrhem byl pověřen Andrej Peter (1912-2003), akademický sochař působící v kremnické mincovně, jenž je považován za ústřední osobu československého medailérství své doby. Zadání purkyňovské medaile formulovala akademická komise univerzity pod vedením prof. Vladislava Kruty. Akademici se rozhodli využít již existující starší reliéf sochaře Josefa Václava Myslbeka (1848–1922) ze sbírek Národní galerie, jenž měl být předlohou pro ztvárnění aversu medaile. Její revers, jehož zadání vzešlo z prostředí Lékařské fakulty, patrně opět od Vladislava Kruty, zaujímal motiv dvojité spirály deoxyribonukleové kyseliny (DNA) v průběhu jejího dělení, doplněné purkyňovským heslem „Scientia est potentia“ (Věda, to moc). Úpravu textové části – výběr druhu písma a jeho uspořádání pak ovlivnil akademický malíř Eduard Milén. Pojetí klasicizujícího Purkyňova portrétu od Josefa Václava Myslbeka bylo medailérem Andrejem Peterem převedeno věrně, jen s malými úpravami v zásadě technického rázu. Medaile z rektorského řetězu i pamětní medaile všech čtyř typů byly kremnickou mincovnou vyraženy v roce 1965 a tohoto roku také poprvé využity při univerzitních slavnostech.

Kvantifikace
Všechny medaile byly vyrobeny z bronzu, tři větší medaile o průměru 8 cm a malá bronzová o průměru polovičním. Povrch zlaté medaile byl pozlacen, stříbrné pak postříbřen. U velké i malé bronzové medaile je materiál přiznaný, upravený pouze patinováním. Během téměř třiceti let udělování pamětních medailí J. E. Purkyně bylo vyraženo několik sérií. Uděleno pak bylo přes sto zlatých, téměř tři stovky stříbrných a bronzových medailí a na deset tisíc upomínkových malých bronzových medailí.

Výňatek ze Směrnice pro udělování pamětní medaile J. E. Purkyně z roku 1965:
čl. 2 Pamětní medaile zlatá se uděluje pouze představitelům států, nejméně na úrovni ministra, vysokým školám v ČSSR i v zahraničí a rektorům našich i zahraničních univerzit (…)
čl. 3 Pamětní medaile stříbrná se uděluje za vynikající zásluhy o rozvoj vědy u nás i v zahraničí (…)
čl. 4 Pamětní medaile bronzová se uděluje za zásluhy o rozvoj Univerzity J. E. Purkyně (…)
čl. 5 Pamětní medaile malá bronzová se uděluje absolventům fakult Univerzity J. E. Purkyně při promocích (…) a zaměstnancům za mimořádné pracovní zásluhy.

Logo neoficiální a oficiální
Purkyňovské medaile však kromě své základní funkce univerzitního vyznamenání a upomínkového předmětu získaly navíc během své existence zpočátku nijak nepředpokládanou roli. Avers s portrétem J. E. Purkyně, ale i revers s jeho heslem a spirálou DNA se totiž postupně začaly užívat na obálkách knih, v periodických publikacích i na pozvánkách a nejrůznějších dalších univerzitních tiskovinách. Emblémy převzaté z medailí se tak postupně staly de facto logem univerzity v době, kdy žádné oficiální logo neexistovalo. Míru identifikace akademické obce s jejich vizualitou však prokázaly i v závěru 80. let, kdy bylo schváleno oficiální logo UJEP, avšak fakulty a jiné části univerzity nadále jako svoji značku užívaly purkyňovské emblémy převzaté z medailí. Akceptace těchto emblémů a ztotožnění se s nimi jsou na Masarykově univerzitě patrné dodnes. Přírodovědecká fakulta MU si po roce 1990 za svoje oficiální fakultní logo zvolila právě revers medaile se spirálou DNA a Purkyňovým heslem „Scientia est potentia“.
(Tomáš Zapletal)

Avers zlaté pamětní medaile J. E. Purkyně
Revers zlaté pamětní medaile J. E. Purkyně
Revers medaile J. E. Purkyně užívaný jako univerzitní logo na Seznamu přednášek Právnické fakulty v roce 1970, grafická úprava Pravoslav Hauser
Publikace Filozofické fakulty z 80. let 20. stol. Na hřbetu jejich obálek se nachází emblém J. E. Purkyně převzatý z aversu medaile, zde je užitý jako logo univerzity

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.